modrastevilka

Brezplačna številka 080 20 06

Prvi pregled se opravi na novih ali rekonstruiranih napravah zaradi preverjanja, da so naprave vgrajene v skladu s projektno dokumentacijo in predpisi.

Namen prvega pregleda je:

  • da so kurilna naprava, dimni vodi in prezračevanje izvedeni skladno z navodili proizvajalca, zahtevami v načrtu oz. ustrezajo tehničnim predpisom,
  • da so ob vgradnji naprav upoštevani vsi relevantni zakonski predpisi, navodila proizvajalca, zadnje stanje tehnike – standardi ter projektna dokumentacija,
  • da stranka pridobi izjavo o skladnosti dimniških elementov ter izjavo izvajalca o vgradnji kurilnih in dimovodnih naprav (ZGO),
  • da pri normalni uporabi naprav ni nevarnosti za požar ali zastrupitev z dimnimi plini,
  • da je omogočen normalen dostop do naprav – posluževanje,
  • da so zagotovljeni ustrezni kurilno-tehnični pogoji za pravilno zgorevanje goriva (učinkovita raba energije in varovanje okolja),
  • vpis naprav v evidenco kurilnih naprav.

Če so naprave vgrajene v skladu z zakonodajo in smernicami, pristojna dimnikarska služba izda pozitivno Poročilo o prvem pregledu – potrdilo, s katerim lastnik izkazuje primernost vgrajenih naprav. Namen teh pregledov je preprečiti, da bi bile novo-vgrajene naprave napačno vgrajene, da se prepreči vgrajevanje naprav, ki kot tipski proizvod presegajo mejne vrednosti emisij, in zagotoviti potrebne evidence o napravah.

V primeru neskladij dimnikarska služba izda Zapisnik o prvem pregledu ter določi rok za njihovo odpravo. Po preteku roka za odpravo pomanjkljivosti, ki je v Uredbi omejen na maksimalno 60 dni, je uporabnik dolžan o tem obvestiti dimnikarsko službo, ki odpravo preveri s kontrolnim pregledom. Ko je vgradnja izvedena pravilno in ustrezno ter so zagotovljeni vsi pogoji z vidika požarne, okoljske in zdravstvene varnosti, dimnikarska služba izda Poročilo o prvem pregledu, v katerem je navedeno, da so naprave vpisane v evidenco – kataster naprav.

Kurilna naprava, ki ni vpisana v evidenco – kataster naprav, v skladu z Uredbo (UL RS št. 129/04, 32. člen) ne sme obratovati.

Poročilo o prvem pregledu, ki je lahko izdano samo s strani dimnikarske družbe z dovoljenjem za opravljanje dimnikarskih storitev in je vpisana na seznamu Ministrstva za okolje in prostor, je uradni dokument in se uporablja za vse nadaljnje aktivnosti oz. postopke.

Naši dimnikarji

Nedžad Avdić

Tadej Semler

Goran Drugović

Tomaž Hribar

Stiv Vergilas

Reference

V svojem opusu delovanja imamo širok spekter večjih podjetij. Našo tehnično podkovanost, zanesljivost in kakovostne storitve koristijo veliki poslovni sistemi, srednja in manjša podjetja, javni zavodi. Odlično sodelujemo tudi z upravniki večstanovanjskih in poslovnih stavb.