modrastevilka

Brezplačna številka 080 20 06

Prvi pregled se opravi na novih ali rekonstruiranih napravah zaradi preverjanja, da so naprave vgrajene v skladu s projektno dokumentacijo in predpisi.

Namen prvega pregleda je:

 • da so kurilna naprava, dimni vodi in prezračevanje izvedeni skladno z navodili proizvajalca, zahtevami v načrtu oz. ustrezajo tehničnim predpisom,
 • da so ob vgradnji naprav upoštevani vsi relevantni zakonski predpisi, navodila proizvajalca, zadnje stanje tehnike – standardi ter projektna dokumentacija,
 • da stranka pridobi izjavo o skladnosti dimniških elementov ter izjavo izvajalca o vgradnji kurilnih in dimovodnih naprav (ZGO),
 • da pri normalni uporabi naprav ni nevarnosti za požar ali zastrupitev z dimnimi plini,
 • da je omogočen normalen dostop do naprav – posluževanje,
 • da so zagotovljeni ustrezni kurilno-tehnični pogoji za pravilno zgorevanje goriva (učinkovita raba energije in varovanje okolja),
 • vpis naprav v evidenco kurilnih naprav.

Če so naprave vgrajene v skladu z zakonodajo in smernicami, pristojna dimnikarska služba izda pozitivno Poročilo o prvem pregledu – potrdilo, s katerim lastnik izkazuje primernost vgrajenih naprav. Namen teh pregledov je preprečiti, da bi bile novo-vgrajene naprave napačno vgrajene, da se prepreči vgrajevanje naprav, ki kot tipski proizvod presegajo mejne vrednosti emisij, in zagotoviti potrebne evidence o napravah.

V primeru neskladij dimnikarska služba izda Zapisnik o prvem pregledu ter določi rok za njihovo odpravo. Po preteku roka za odpravo pomanjkljivosti, ki je v Uredbi omejen na maksimalno 60 dni, je uporabnik dolžan o tem obvestiti dimnikarsko službo, ki odpravo preveri s kontrolnim pregledom. Ko je vgradnja izvedena pravilno in ustrezno ter so zagotovljeni vsi pogoji z vidika požarne, okoljske in zdravstvene varnosti, dimnikarska služba izda Poročilo o prvem pregledu, v katerem je navedeno, da so naprave vpisane v evidenco – kataster naprav.

Kurilna naprava, ki ni vpisana v evidenco – kataster naprav, v skladu z Uredbo (UL RS št. 129/04, 32. člen) ne sme obratovati.

Poročilo o prvem pregledu, ki je lahko izdano samo s strani dimnikarske družbe z dovoljenjem za opravljanje dimnikarskih storitev in je vpisana na seznamu Ministrstva za okolje in prostor, je uradni dokument in se uporablja za vse nadaljnje aktivnosti oz. postopke.

Meritve obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak iz male kurilne naprave opravlja dimnikar v obsegu in rokih iz predpisa, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.

Inšpekcijska služba, pristojna za varstvo okolja, lahko odredi izredne meritve ali večjo pogostost meritev emisij iz male kurilne naprave, kot jo določa predpis iz prejšnjega odstavka, če sama ugotovi, ali če iz pobude dimnikarja izhaja, da bi lahko zaradi manjših pomanjkljivosti na mali kurilni napravi emisija snovi v zrak iz kurilne naprave presegala mejne vrednosti.

Prve meritve emisij v zrak se izvedejo v času prvega pregleda po predpisu o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.

Občasne meritve emisij v zrak se praviloma izvajajo v času rednega pregleda (v obdobju obratovanja naprav – praviloma 1x v kurilni sezoni) na način in v rokih iz predpisa o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.

Merilno mesto na napravi zagotovi uporabnik male kurilne naprave na podlagi načrta dimnikarja, oziroma ga na napravi izvede dimnikar, če to ne predstavlja zahtevnejšega posega.

Dimnikar občasne meritve emisij zaključi z izdelavo in predajo poročila o meritvah emisij uporabniku naprave.

Vrednotenje meritev in poročilo morata biti izdelana skladno z določbami predpisa o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja. Izpolnjene morajo biti zahteve za naslednje parametre:

 • toplotne izgube z dimnimi plini,
 • ogljikov monoksid (CO),
 • dimno število ali črnina dimnih plinov (sajavost),
 • koncentracija celotnega prahu.

Ob predaji poročila o meritvah emisij mora dimnikar informirati uporabnika naprave o energetski učinkovitosti male kurilne naprave in o primernosti oziroma možnosti njene nadaljnje uporabe, če mala kurilna naprava ne ustreza zahtevam glede predpisanih mejnih vrednosti emisij in energetske učinkovitosti ali glede ogrevalnih zahtev stavbe.

V okviru rednega letnega pregleda male kurilne naprave in z njo povezanih dimnih vodov, zračnikov in pomožnih naprav dimnikar preveri, če so te naprave v uporabnem stanju in je njihovo obratovanje varno.

Letni pregled male kurilne naprave in z njo povezanih dimnih vodov, zračnikov in pomožnih naprav se opravi enkrat letno.

Z letnim pregledom dimnikar ugotovi ali mala kurilna naprava obratuje v skladu s predpisanimi zahtevami in podatki iz evidence kurilnih naprav.

Po opravljenem letnem pregledu izda dimnikar uporabniku storitev dimnikarske službe poročilo o letnem pregledu, ki vsebuje njegove ugotovitve o stanju naprave.

Čiščenje notranjih površin kurilnih naprav se opravlja zaradi zagotavljanja ustreznega delovanja kurilnih naprav ter učinkovite rabe energije. Sajne obloge na stenah kurilnih naprav delujejo kot izolator, zaradi česar se toplota težje prenaša na medij oz. vodo, ki se nahaja na drugi strani stene kurišča. Vsak milimeter saj povzroča na letni ravni 3-5% izgube, kar se zazna pri porabi goriva oz. stroških ogrevanja. Večja količina saj v kurišču negativno vpliva na dovod zgorevalnega zraka, pretok dimnih plinov po kurilni napravi ter preprečuje ustrezno mešanje goriva z zrakom itd.

Čiščenje dimovodnih naprav je potrebno opravljati zaradi zagotavljanja ustreznega odvajanja dimnih plinov iz kurišč kurilnih naprav. V kolikor stene dimovodnih naprav niso očiščene, to občutno vpliva na pretok dimnih plinov in s tem posledično na delovanje kurilnih naprav. Očiščenost dimovodnih naprav je močno povezano tudi s požarno varnostjo, saj se katranske obloge pri kurilnih napravah na trdno gorivo lahko nenadzorovano vnamejo.

Čiščenje zračnikov se opravlja zaradi zagotavljanja neoviranega pretoka zraka skozi zračne vode zračnikov in sicer:

Zračnike za dovod zgorevalnega zraka in naprav za prezračevanje stanovanjskih in poslovnih prostorov s kurilno napravo je treba očistiti enkrat letno.

Zračnike za prezračevanje prostorov, v katerih ni kurilnih naprav in pri katerih je izmenjava zraka na osnovi naravnega ali umetnega obtoka, je treba očistiti, če je bilo ob rednem letnem pregledu ugotovljeno, da je čiščenje potrebno. Priporoča pa se čiščenje iz sanitarnega vidika.

Naši dimnikarji

Nedžad Avdić

Goran Drugović

Tadej Semler

Tomaž Hribar

Stiv Vergilas

Reference

V svojem opusu delovanja imamo širok spekter večjih podjetij. Našo tehnično podkovanost, zanesljivost in kakovostne storitve koristijo veliki poslovni sistemi, srednja in manjša podjetja, javni zavodi. Odlično sodelujemo tudi z upravniki večstanovanjskih in poslovnih stavb.